Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαθεματική προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων:  "Παγκόσμιες Ημέρες: Ζώων, Αποταμίευσης, Ανθρώπων με αναπηρία".