Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά την προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Μέρα -Νύχτα".