Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι διαθεματικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Το νερό".