Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Χειμώνας".

 

Ένα slideshow με μερικές από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στην τάξη...