Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη μας κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Διατροφή".